core team

Ms. Sakshi Agrawal

Ms. Sakshi Agrawal

Executive Director (Development)
Ms. Shivani Agrawal

Ms. Shivani Agrawal

Executive Director (Operations)
Dr. Prashant Jain

Dr. Prashant Jain

Pro Chancellor, SAGE University Vice Chairman, Sagar Group of Institutions
Dr. P.S. Rajput

Dr. P.S. Rajput

Group Director , SGI
Mr. B.N. Trishal

Mr. B.N. Trishal

Education Advisor , SIS
Ms. Bhawna Shrivastava

Ms. Bhawna Shrivastava

Headmistress , SIS Danish Kunj
Ms. Neelam Choudhary

Ms. Neelam Choudhary

Headmistress , SIS Ayodhya Nagar