core team

Ms. Sakshi Agrawal

Ms. Sakshi Agrawal

Executive Director
(Development)
Ms. Shivani Agrawal

Ms. Shivani Agrawal

Executive Director
(Operations)
Dr. Prashant Jain

Dr. Prashant Jain

Pro Chancellor, SAGE University Vice Chairman, Sage Group of Institutions
Dr. P.S. Rajput

Dr. P.S. Rajput

Group Director
SGI
Mr. B.N. Trishal

Mr. B.N. Trishal

Education Advisor
SIS
Ms. Bhawna Shrivastava

Ms. Bhawna Shrivastava

Vice Principal
SIS Danish Kunj
Ms. Neelam Choudhary

Ms. Neelam Choudhary

Vice Principal
SIS Ayodhya Nagar